MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM


Technikum
w Zespole Szkół Agrobiznesu
im. Macieja Rataja w Klementowicach

 

Klementowice 365, 24-170 Kurów
tel. 81 88-23-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Proponujemy podjęcie nauki w następujących zawodach:

 

Kandydaci do Technikum korzystają z Naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi do technikum nastąpi przy składaniu oryginału dokumentów do szkoły.

 

Przewodnik po zawodach dla młodzieży (podbudowa programowa: szkoła podstawowa, nauka trwa 5 lat)

 

zawód: Technik agrobiznesu,   kod zawodu 331402

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu jest przygotowanie do projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie. Nauczysz się jak efektywnie zarządzać małym przedsiębiorstwem rolnym, otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą czy pozyskiwać środki zewnętrzne na rozwój działalności. Nauczysz się hodowli zwierząt i roślin, przetwórstwa żywności oraz pracy związanej z administracją rolniczą. Praktykę zawodową zrealizujesz w gospodarstwach rolnych, zakładach przetwórczych produkujących żywność, ośrodkach agroturystycznych oraz instytucjach obsługujących i wspierających rolnictwo.

Absolwenci szkoły uzyskują szeroki zakres wiedzy ekonomiczno – rolniczej,  umiejętności z zakresu obsługi finansowej oraz bankowo-kredytowej rolnictwa i gospodarki żywnościowej, ubezpieczeń oraz funduszy emerytalno-rentowych, pozyskiwania funduszy pomocowych,  uprawnienia do przejęcia gospodarstwa, do ubiegania się o środki finansowe z funduszy UE,  umiejętności umożliwiające założenie i prowadzenie małej lub średniej wielkości firmy.

 • W trakcie nauki uczeń ma możliwość ukończenia kursu na prawo jazdy kategorii  T  w ramach realizacji programu nauczania.
 • Uczniowie i absolwenci mogą odbywać praktyki zawodowe i staże w kraju lub w specjalistycznych gospodarstwach i przedsiębiorstwach  na terenie Szwajcarii lub Holandii.
 • Wszyscy zainteresowani mają zapewnione miejsce w internacie. 
 • Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych - prowadzone są zajęcia sportowe, koła przedmiotowe, funkcjonuje zespół taneczny.
 • Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną (nowoczesne pracownie komputerowe wyposażone w komputery, stały dostęp do internetu, multimedialne laboratoria językowe, bibliotekę, salę gimnastyczną, boiska, siłownię i pracownie przedmiotowe).
 • Sale lekcyjne wyposażone są w zestawy multimedialne i interaktywne.

Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej i ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu.

Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów technikum agrobiznesu:

 • gospodarstwa rolne,
 • jednostki samorządowe oraz agencje wspomagające i obsługujące rolników,
 • zakłady przetwarzające i dystrybuujące żywność lub pasze dla zwierząt.

Technik agrobiznesu może prowadzić własne gospodarstwo rolno-przetwórcze oraz korzystać z licznych dotacji unijnych.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski,
 • geografia

 

zawód: Technik informatyk,  numer zawodu 351203

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy.

 Kwalifikacje: 

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych;

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Technik informatyk to poszukiwany zawód. Informatyka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) budowy sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;

2) wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;

3) projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;

4) programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;

5) projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

 Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie przy montowaniu, instalowaniu, uruchamianiu, serwisowaniu, sprzedaży komputerów oraz sieci komputerowych, teleinformatycznych oraz telefonów komórkowych.

Typowe miejsca pracy:

• działy informatyczne w urzędach i przedsiębiorstwach,
• sklepy komputerowe,
• firmy administrujące sieciami komputerowymi,
• punkty serwisowe,
• firmy tworzące serwisy www,
• własna działalność gospodarcza w zakresie informatyki.

Absolwenci mogą kontynuować naukę na krajowych wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: informatyki, automatyki, robotyki, mechatroniki, telekomunikacji oraz pokrewnych. Są również przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski,
 • matematyka.

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – ROL.04

Organizujemy bezpłatne kurs kwalifikacyjny - ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (zawód rolnik, dawniej R.03), który będzie odbywał się pod skrzydłami naszego Technikum w Zespole Szkół Agrobiznesu. Kwalifikacja prowadzona jest w oparciu o najnowszą podstawę programową z 2019 r.

Kurs jest kierowany do osób, które:

 • chcą zdobyć zawód rolnik (wyszczególniony w Rozporządzeniu MEN z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach),
 • chcą profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą,
 • uzyskały bądź chcą uzyskać dotację „Młodego rolnika”

Uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być osoba pełnoletnia ( niezależnie od poziomu posiadanego wykształcenia).

Kursy są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, której program uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

PO UKOŃCZENIU KKZ otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu kursu, zaś po zdaniu egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego przez OKE - świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia pozwoli uzyskać dyplom technika w danym zawodzie.

Zapraszamy

 • Kształcenie jest bezpłatne
 • Forma kształcenia  - tryb zaoczny w systemie weekendowym
 • Doświadczona kadra
 • Nie jest wymagana matura
 • Nie przeprowadza się kartkówek, sprawdzianów.
 • Możliwość pogodzenia nauki na KKZ ze studiami.

W celu zgłoszenia na kurs proszę wypełnić formularz zgłoszenia, podpisać i skan przesłać na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax 81 88-23-002.

Przewidywany termin rozpoczęcia kursu wrzesień 2020 r. (uruchomienie zajęć na kursie następuje po skompletowaniu grupy).
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie kompletu dokumentów, tj.

 • wniosek
 • świadectwa ukończenia szkoły
 • zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu po wcześniejszym uzyskaniu skierowania ze szkoły
 • kserokopia prawa jazdy kat. T, BE, CE, DE (do wglądu w przypadku posiadania)