MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

Regulamin Rady Rodziców
Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 z późniejszymi zmianami )  Rada Rodziców uchwala, co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. szkole –należy przez to rozumieć Zespół Szkół Agrobiznesu,
 2. statucie - należy przez to rozumieć statut Szkoły,
 3. dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,
 4. radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców,
 5. radzie klasy - należy przez to rozumieć organ Rady wybierany w klasie,
 6. przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady,
 7. Zarząd - należy przez to rozumieć Zarząd Rady,
 8. regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rady Rodziców.

 

§2

Szczegółowy zakres kompetencji Rady określa statut, a zasady jej tworzenia uchwala Zgromadzenia ogółu rodziców uczniów Szkoły.

 

§3

 1. Rada działa na zebraniach oraz przy pomocy swoich organów.
 2. Organami, o których mowa w ust. 1, są:
 3. Rady Klas,
 4. Przewodniczący,
 5. Zarząd.
 6. W skład Rady i jej ogólnoszkolnych organów mogą wchodzić wyłącznie rodzice uczniów Szkoły, a w skład Rady Klasowej - wyłącznie rodzice uczniów danej klasy.

 

Rozdział 2

Zebrania Rady

§4

 1. Zebranie Rady Rodziców może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.
 2. Do wyłącznej właściwości zebrania Rady Rodziców należy:
  1. Wybór Zarządu,
  2. Występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły
  3. Coroczne określanie zasad wydatkowania środków Funduszu Rady Rodziców, z podziałem na cele wymieniane w § 27 ust. 4,
  4. Rozwiązanie Rady.

§5

 1. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor.
 2. Do udziału w zebraniach Rady Rodziców mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby, z głosem doradczym.

 

 

§ 6

 1. Zebranie Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprze­wodniczący Rady, z własnej inicjatywy oraz na zgłaszany Przewodniczącemu wniosek 1/3 rad klasowych lub dyrektora.
 2. Zebrania Rady Rodziców zwołuje się co najmniej 2 razy w roku szkolnym, w tym pierwsze we wrześniu lub październiku każdego roku.
 3. O terminie i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady Rodziców oraz Dyrektora Szkoły, w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. W uzasadnionych wypadkach zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, może być dokonane najpóźniej na dzień przed terminem zebrania (zebranie nadzwy­czajne).
 5. Zawiadamianie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz dokładnego miejsca planowanego zebrania.
 6. Na wypadek braku quorum (minimalnej frekwencji) we wskazanym terminie zebrania, w zawiadomieniu, o jakim mowa w ust. 5, może zastać wyznaczony drugi termin, nawet w tym samym dniu.

§7

Zebrania Rady Rodziców przygotowuje i prowadzi Przewodniczący lub upoważniany przez niego Wiceprzewodniczący Rady, przy pomocy Zarządu.

 

§8

Projekt porządku zebrania Rady Rodziców może być uzupełniany, po otwarciu zebrania, a przed zatwierdzeniem projektu, o propozycje zgłaszane przez członków Rady oraz Dyrektora Szkoły. Ta sama propozycja nie może być zgłaszana więcej niż jeden raz na jednym zebraniu.

 

§9

 1. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Uchwala o rozwiązaniu Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
 3. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów, „za”, która przewyższa, co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomijane są głosy "wstrzymujące się".
 4. Bezwzględna większość głosów jest to taka liczba głosów, „za”, która przewyższa, co najmniej o jeden głos łączną liczbę głosów "przeciw" i „wstrzymujących się”.

 

§10

 1. Uchwały Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3, są podejmowane w głosowaniu jawnym.
 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki. Głosowanie jawne przeprowadza osoba przewodnicząca zebraniu.
 3. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
 4. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez osobę prowadzącą zebranie. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady.

 

§11

 1. Quorum wymagane dla podjęcia uchwały przez Radę Rodziców wynosi:
  1. co najmniej 50 % członków Rady Rodziców- w pierwszym terminie zebrania,
  2. co najmniej 25 % członków Rady - w drugim terminie zebrania,
 2. Jeżeli pełny skład Rady Rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum w pierwszym ter­minie zebrania oznacza obecność członków Rady przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.

 

§ 12

 1. Rada Rodziców dokumentuje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w for­mie protokołu, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w § 14 (uchwały w formie odrębnych dokumentów).
 2. Protokół zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:
  1. numer, datę i miejsce zebrania, z oznaczeniem terminu zebrania, jeśli zebranie odbywało się w dwóch terminach,
  2. stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum),
  3. listę obecnych członków Rady oraz listę osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym - jeżeli taka sytuacja miała miejsce,
  4. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
  5. zatwierdzony porządek obrad,
  6. przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiotu zgłoszonych wniosków,
  7. oznaczenie (wskazanie numeru i przedmiotu) oraz treść podjętych uchwał, z tym, że w przypadku uchwał, o jakich mowa w § 14, można pominąć w protokole ich treść,
  8. podpisy Przewodniczącego i protokolanta,
 3. Uchwały Rady Rodziców numeruje się cyframi arabskimi. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.

 

§13

 1. Niezależnie od zapisania podjęcia uchwał w protokole zebrania Rady Rodziców, uchwały wymienione w § 14, sporządzane są niezwłocznie w formie odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności:
  1. tytuł uchwały,
  2. podstawę prawną,
  3. tekst uchwały,
  4. podpis Przewodniczącego.
  5. Tytuł uchwały składa się z następujących części:
  6. oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,
  7. daty podjęcia uchwały,
  8. możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.
 2. Tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy, a w miarę potrzeb także na ustępy i (lub) punkty oraz litery. Paragrafy można grupować w rozdziały, a rozdziały w działy.

 

§14

 1. Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie poprzedza­jącym są uchwały w sprawach:
  1. Regulaminu lub zmiany Regulaminu,
  2. wystąpienia z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,
  3. rozwiązania Rady Rodziców.
 2. Rada Rodziców może postanowić o sporządzeniu uchwały w formie odrębnego dokumentu także w innych przypadkach.

 

Rozdział 3

Wybory do Rady Rodziców

§ 15

 1. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie, na pierwszym zebraniu rodziców każdej klasy, nie później jednak jak w październiku. Wybory odbywają się bez względu na liczbę rodziców na zebraniu.
 2. Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału/klasy wybierają ze swego grona Radę Klasową.
 3. Rada Klasowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Klasowej decydują rodzice danego oddziału.
 4. Do udziału w wyborach Rady Klasowej są uprawnieni rodzice dzieci danego oddziału/klasy. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.
 5. Wybory do Rad Klasowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Klasowej.
 6. Wybory odbywają się w glosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców  uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia i kolejne osoby uzyskają tę samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone.
 7. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Klasowej, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców, jeżeli zebranie rodziców klasy nie postanowi inaczej. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów,  głosowanie powtarza się dla tych osób.
 8. Jeżeli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danego oddziału/klasy w szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tej klasie. Zasady wyboru przedstawiciela klasy w wyborach uzupełniających ustala Rada Rodziców.
 9. Spośród osób, które uzyskały drugi co do liczby głosów wynik w wyborach do Rad Klasowych, wyłania się  kandydatów do Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców. W przypadku gdy dwie osoby mają równą liczb głosów, głosowanie zostaje powtórzone.
 10. Kandydaci wyłonieni na podstawie ust. 9 wybierają 3 osobową Komisję Rewizyjną. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno się odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od terminu wyborów.
 11. Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do obowiązków dyrektora Szkoły. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć w terminie do 14 dni od terminu wyborów.

 

Rada klasy

§ 16

Rada Klasowa reprezentuje rodziców uczniów klasy w Radzie Rodziców na zasadach wynikają­cych z Regulaminu, a ponadto może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów klasy, z wnioskami do dyrektora oraz nauczycieli w innych sprawach istotnych dla klasy, w granicach statutowych kompetencji Rady.

 

 1. Kadencja rady klasy trwa do wyboru nowej rady w kolejnym roku szkolnym.
 2. Zebranie rodziców uczniów może odwołać radę klasy lub jej poszczególnych członków przed upływem kadencji i wybrać nową Radę lub nowych członków Rady na okres do końca kadencji. Przepis lit. 1 stosuje się odpowiednio.
 3. O aktualnym składzie Rady Klasy jej przewodniczący informuje Przewodniczą­cego Rady Rodziców niezwłocznie po każdorazowym przeprowadzeniu wyborów.

 

 

§ 17

 1. Pracami Rady Klasowej kieruje przewodniczący.
 2. Przewodniczący Rady Klasowej w szczególności:
 1. reprezentuje rodziców uczniów klasy wobec innych podmiotów,
 2. utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów klasy,
 3. dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady klasy,
 4. zwołuje w miarę potrzeby, w tym na wniosek wychowawcy uczniów klasy, posiedzenia Rady Klasowej.


Rozdział 4

Zarząd Rady Rodziców

§ 18

 1. Zarząd wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady Rodziców pomiędzy jej ze­braniami, z wyłączeniem spraw wymienionych § 4 lit. 2.
 2. Uchwałę w sprawie wyznaczenia przez Zarząd przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach, Przewodniczący przedstawia Radzie do akceptacji na najbliższym zebraniu Rady,
  a w razie odmowy akceptacji, przedstawicieli wyznacza Rada.
  1. W ramach realizacji zadań, o których mowa w § 7, Zarząd w szczególności:
  2. pomaga w przygotowaniu projektu porządku zebrania Rady oraz projektów uchwał Rady,
  3. sporządza uchwały Rady.

 

§ 19

 1. Rada Rodziców wybiera ze swojego grona czterech członów. Osoby te stanowią Zarząd  - władze rady.
 2. Osoby kandydujące do wyboru może zgłosić każdy członek Rady, w liczbie nieprzekraczającej pełnego składu Zarządu. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest wyrażenie zgody przez zgłaszaną osobę.
 3. Jeżeli liczba kandydatów przekracza liczbę członków Zarządu, wybrane zo­stają te osoby, które w głosowaniu otrzymały kolejno największą liczbę głosów. W razie potrzeby, wynikającej z równej liczby głosów oddanych na kandydatów, prowadzący zebranie zarządza kolejne tury głosowania.
 4. Jeżeli Rada postanowi o wyborze członków Zarządu w głosowaniu tajnym, osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować do Zarządu.

 

 

§ 20

 1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 2. W razie ustania członkostwa w Zarządzie przed upływem kadencji wskutek utraty prawa wybieralności lub rezygnacji, na najbliższym zebraniu Rady prze­prowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji. Przepisy §19 lit. 2-5 stosuje się odpowiednio.
 3. Rada może odwołać Zarząd w całości i dokonać wyboru nowego Zarządu lub - jeśli do upływu kadencji pozostaje nie więcej niż 6 miesięcy - powierzyć dotychczasowemu Zarządowi pełnienie obowiązków do końca kadencji.
 4. Rada może odwołać poszczególnych członków Zarządu przed upływem ka­dencji. Przepis lit. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 21

 1. Na pierwszym posiedzeniu, w dniu dokonania przez Radę Rodziców wyboru, Zarząd konstytuuje się w składzie:
  1. Przewodniczący, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady,
  2. wiceprzewodniczący,pełniący jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady,
  3. sekretarz, pełniący jednocześnie funkcję sekretarza Rady,
  4. skarbnik,
 2. Do momentu wyboru Przewodniczącego pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu prowadzi dotychczasowy Przewodniczący albo wyznaczony przez niego, lub - w razie braku wyznaczenia - obecny na zebraniu Rady inny członek dotychczasowego Zarządu, a w innych wypadkach - dyrektor.

 

§ 22

 1. Przewodniczący reprezentuje Radę wobec innych organów, a ponadto:
  1. kieruje pracą Rady w zakresie i na zasadach ustalonych w Regulaminie,
  2. kieruje pracą Zarządu, w tym w szczególności:
  3. określa zakresy zadań pozostałych członków Zarządu,
  4. zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu,
  5. zwołuje Zgromadzenie ogółu rodziców - z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu, Rady albo dyrektora,
 2. Zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik jest odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi przez radę.

 

§ 23

 1. Posiedzenie Zarządu Przewodniczący zwołuje, co najmniej 3 razy w roku.
 2. Z wnioskiem o zwołanie Zarządu może wystąpić dyrektor.
 3. Przepisy § 6 lit. 3-5 i § 8 stosuje się odpowiednio.

 

§ 24

Uchwały Zarządu podejmowane są przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w § 9 lit. 1 i lit. 3, § 10 oraz § 11 lit. 1 pkt 1) i lit. 2.

 

§ 25

Posiedzenia Zarządu protokołowane są z zachowaniem zasad okresowych w § 12 lit. 2 i lit. 3.

 

Rozdział 5

Zasady wydatkowania Funduszu Rady

 

§ 26

 1. Rada Rodziców tworzy Fundusz Rady ze składek rodziców uczniów szkoły oraz z darowizn innych osób fizycznych lub osób  prawnych.
 2. Na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym Rada Rodziców określa wysokość i zasady wpłacania składek.

 

§ 27

 

 1. Do podejmowania pieniędzy z konta Funduszu, o którym mowa w § 4 Statutu, upoważniony jest Przewodniczący i Skarbnik
 2. Rada Rodziców może upoważnić do podejmowania pieniędzy z konta Funduszu dyrektora szkoły.
 3. Kwoty podejmowanych pieniędzy oraz ich przeznaczenie określa Zarząd, w ramach zasad ustalonych przez Radę.
 4. Środki Funduszu przeznaczane są w szczególności na:
  1. nagrody za szczególne osiągnięcia uczniów,
  2. dofinansowanie imprez szkolnych,
  3. dofinansowanie pozalekcyjnych form działalności szkoły,
  4. dofinansowanie innych celów działalności statutowej szkoły.
  5. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków z Funduszu mogą składać:
  6. Dyrektor.
  7. Samorząd Uczniowski,
  8. wychowawcy klas.


Rozdział 6

Rozwiązanie Rady Rodziców

 

§ 28

 1. Rada Rodziców może podjąć uchwalę o samorozwiązaniu się, jeśli uzna, ze wystarczającą reprezentację interesów rodziców uczniów Szkoły zapewnia Rada Szkoły (jeżeli została powołana).
 2. Rozwiązanie Rady równoznaczne jest z rozwiązaniem Zarządu, który jednak pełni swoje obowiązki w zakresie dysponowania środkami Funduszu Rady, aż do wyczerpania tych środków.

 

Rozdział 7

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

 

§ 29

 1. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
 2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychcza­sowych przepisów.
 3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy, podając zarazem nową treść przepisów.
 4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje i ogłasza, w formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu.

 

§ 30

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 października 2007 r.