MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

ZARZĄD Samorządu Uczniowskiego

 

Przewodniczący:           Adrian Bieniek

Wiceprzewodniczący:   Vitalii Vasyliev

Członek Zarządu:           Julia Kruk

Sekretarz:                        Tarkowska Aleksandra

Skarbnik:                          Dyshleva Mariia

Prowadzenie facebooka szkolnego: Jakub Tarkowski, Vitalii Vasyliev
Radiowęzeł: Jakub Wrzesiński, Kamil Gawlik, Krzysztof Ścibior
Fotografowanie uroczystości szkolnych: Vitalii Vasyliev
Opiekun Samorządu: Małgorzata Dzięsław

 STATUT SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Spółdzielnia Uczniowska zwana dalej „spółdzielnią" jest organizacją uczniów, prowadzoną przez nich samodzielnie, pod opieką nauczyciela opiekuna i działa na podstawie statutu uchwalonego przez walne zgromadzenie lub przez członków - założycieli.
 2. Nazwa spółdzielni brzmi „MaszCoChcesz”
 3. Terenem działalności spółdzielni jest Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach.
 4. Spółdzielnia powinna zrzeszać, co najmniej 10 członków.
 5. Statut po konsultacji z opiekunem podlega zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.
 6. Spółdzielnia jako organizacja szkolna nie ma osobowości prawnej. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba zgłasza istnienie spółdzielni Krajowej Radzie Spółdzielczej z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna l.

 

CEL I ZAKRES DZIAŁANIA

 • 2

Celem spółdzielni jest:

1) kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w warunkach gospodarki rynkowej,

2) prowadzenie działalności gospodarczej, a szczególnie handlowej, usługowej, wytwórczej          na rzecz szkoły i uczniów,

3) kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystywania wypracowanej nadwyżki bilansowej,

4) organizowanie wzajemnej pomocy i zaspokajanie materialnych i kulturalnych potrzeb członków,

5) propagowanie Idei spółdzielczości w środowisku szkolnym.

 

 • 3

Spółdzielnia współdziała z innymi organizacjami, działającymi na terenie szkoły.

 

 • 4

Spółdzielnia może inicjować i prowadzić działalność np. w następujących dziedzinach:

1) wytwarzania, stosownie do warunków i umiejętności młodzieży, pomocy dydaktycznych, dla potrzeb szkoły i innych zainteresowanych spółdzielni, prowadzenia drobnej wytwórczości i wykonywania nieskomplikowanych usług,

2) działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska,

3) organizowanie zakupu i sprzedaży towarów, a szczególnie przyborów szkolnych, podręczników oraz sprzętu sportowego, turystycznego itp..

4) udzielanie pomocy finansowej lub zaopatrywania w podręczniki i przybory szkolne członków spółdzielni będących w trudnych warunkach materialnych,

 

 • 5

Spółdzielnia popularyzuje zasady spółdzielczości utrzymuje kontakty z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej i innymi organizacjami, organizuje spółdzielcze imprezy oraz bierze aktywny udział w społeczno - kulturalnym życiu szkoły.

 

 • 6

Spółdzielnia może być członkiem zbiorowym spółdzielni dorosłych.

 

III. CZŁONKOWIE

 

 • 7
 1. Członkostwo jest dobrowolne.
 2. Członkiem spółdzielni może być każdy uczeń, który wpłaci jeden udział w wysokości 5 zł, oraz wpisowe 2 zł.
 3. Zwrot udziału następuje na żądanie, po ustaniu członkostwa.
 4. Udział nie podjęty w ciągu sześciu miesięcy po ustaniu członkostwa przeznacza się na fundusz zasobowy spółdzielni.
 5. Fakt przystąpienia ucznia do spółdzielni zarząd zapisuje do protokołu i do książki udziałów, która zastępuje rejestr członków.

 

 • 8

Członek spółdzielni ma prawo:

1) korzystać z usług, urządzeń i świadczeń spółdzielni,

2) brać udział w obradach walnego zgromadzenia,

3) wybierać i być wybieranym do organów spółdzielni,

4) zgłaszać swoje uwagi opiekunowi, zarządowi lub radzie nadzorczej w sprawie doskonalenia działalności spółdzielni lub poszczególnych sekcji,

5) po ukończeniu szkoły podstawowej przenieść swój udział do spółdzielni osób dorosłych            i kontynuować działalność spółdzielczą,

 

 • 9

Członek spółdzielni jest obowiązany:

1) stosować się do postanowień statutu i uchwał organów statutowych spółdzielni,

2) wykonywać starannie prace wynikające z planu pracy lub sprawowanej funkcji oraz inne podjęte dobrowolnie,

3) dbać o powierzone mu mienie spółdzielni.

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia,
 2. skreślenia z rejestru na mocy wspólnej uchwały rady i zarządu spółdzielni,
 3. ukończenia szkoły lub przeniesienia się ucznia do innej szkoły.

 

ORGANY SPÓŁDZIELNI

 • 11

 Organami spółdzielni są:

1) walne zgromadzenie

2) rada nadzorcza

3) zarząd spółdzielni

 

Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli)

 

 • 12
 1. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni, w obradach którego uczestniczą jej członkowie.
 2. Do walnego zgromadzenia należy:

1) uchwalanie statutu spółdzielni, zmian w statucie spółdzielni, regulaminu obrad walnego zgromadzenia oraz regulaminu pracy rady nadzorczej,

2) uchwalanie planu pracy oraz preliminarze przychodów i rozchodów spółdzielni,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej z działalności spółdzielni sprawozdania finansowego oraz udzielanie absolutorium zarządowi.

4) dokonywanie podziału czystej nadwyżki oraz podejmowanie uchwały o pokryciu strat wynikłych z działalności spółdzielni z funduszu zasobowego, a gdy fundusz ten okaże się niewystarczający - z funduszu udziałowego.

5) wybieranie członków rady nadzorczej w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

6) ustalanie kadencji rady nadzorczej,

7) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji spółdzielni.

 

 • 13

Walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku gospodarczego.

 

 • 14

Zarząd powinien zwołać także walne zgromadzenie na żądanie:

1) rady nadzorczej,

2) przynajmniej 1/10 członków spółdzielni,

3) dyrektora szkoły lub opiekuna spółdzielni lub placówki oświatowej.

 

Rada nadzorcza

 

 • 15

Rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.

 

 • 16

Rada nadzorcza składa się, z co najmniej trzech członków wybieranych na okres kadencji.

 

 • 17

Do obowiązków rady nadzorczej należy:

1) nadzór i kontrola działalności spółdzielni,

2) powoływanie l odwoływanie członków zarządu,

3) zatwierdzanie regulaminu pracy zarządu,

4) akceptowanie proponowanego porządku obrad walnego zgromadzenia i rozpatrywanie sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego projektu planu pracy i preliminarza przychodów l rozchodów.

5) składanie sprawozdań walnemu zgromadzeniu z realizacji swoich obowiązków.

 

 • 18
 1. Posiedzenia rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Na pierwszym posiedzeniu rada nadzorcza wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz w miarę potrzeb zastępcę przewodniczącego, sekretarza i komisje (np. komisję rewizyjną).
 3. Z posiedzeń rady sporządza się protokół.

 

 • 19
 1. Regulamin komisji uchwala rada nadzorcza.
 2. Komisja rewizyjna - dokonuje, co najmniej raz na kwartał kontroli kasy, ksiąg i dowodów, przeprowadza spis z natury składników majątkowych spółdzielni, realizując tym samym obowiązki nadzorcze - kontrolne.

 

Zarząd Spółdzielni

 

 • 20

Zarząd kieruje całokształtem bieżące j działalności spółdzielni, oraz reprezentuje tę Spółdzielnię na zewnątrz.

 

 • 21

Zarząd spółdzielni składa się, z co najmniej trzech członków powołanych przez radę nadzorczą.

Do obowiązków zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością spółdzielni.

2) powołanie do pełnienia funkcji w sekcjach spółdzielni, członków spółdzielni, nie będących członkami organów spółdzielni.

3) wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia i raiły nadzorczej,

4) prowadzenie rachunkowości spółdzielni.

5) przedstawianie radzie nadzorczej sprawozdań i wniosków,

6) zwoływanie walnych zgromadzeń.

 

 • 23
 1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Na pierwszym posiedzeniu zarząd wybiera prezesa zarządu oraz powierza obowiązki sekretarza i skarbnika pozostałym członkom tego organu.
 3. Posiedzenia zarządu są protokołowane.

 

 • 24

Zarząd, w zależności od potrzeb spółdzielni powołuje w porozumieniu z radą nadzorczą sekcje     i ustala dla nich regulaminy pracy.

 

 • 25

Zarząd spółdzielni przedstawia dyrektorowi szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej           i radzie pedagogicznej plany pracy spółdzielni oraz, co najmniej raz w roku składa sprawozdanie z działalności spółdzielni.

 

 • 26
 1. Wszelkie pisma zawierające zobowiązania spółdzielni podpisuje dwóch
  członków zarządu i opiekun spółdzielni.
 2. Zobowiązania majątkowe z tytułu zadłużeń spółdzielni nie mogą przewyż-
  szać funduszu udziałowego i zasobowego razem wziętych.

 

FUNDUSZE I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁDZIELNI

 

 • 27
 1. Dla finansowania, działalności spółdzielni tworzy się:

1) fundusz udziałowy,

2) fundusz zasobowy,

3) fundusz prac oświatowych,

4) w miarę potrzeby inne fundusze celowe, zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia członków.

 1. Fundusz udziałowy tworzy się z wpłat udziałów członkowskich.
 2. Fundusz zasobowy tworzy się z:

1) wpłat przez członków wpisowego.

2) części czystej nadwyżki,

3) dotacji,

4) darowizn,

5) przedawnionych zobowiązań.

Fundusz ten jest niepodzielny i służy do pokrywania ewentualnych strat, wynikłych                      z działalności spółdzielni.

 1. Fundusz prac oświatowych, „tworzy się z części czystej nadwyżki oraz z nagród przyznanych spółdzielni za współzawodnictwo lub udział w konkursach.
 2. Inne fundusze, np. Fundusz pomocy finansowej członkom, pomocy w nauce, nagród itp. tworzone są zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia z części czystej nadwyżki.

 

 • 28

Zarząd prowadzi rachunkowość spółdzielni według zasad ustalonych przez Krajową Radę Spółdzielczą, Dyrektora szkoły.

 

 • 29
 1. Spółdzielnia przekazuje 5% czystej nadwyżki na cele rozwojowe spółdzielczości uczniowskiej do Wojewódzkiej Rady SU.
 2. Spółdzielnia przeznacza część czystej nadwyżki na fundusz zasobowy -
  w wysokości określonej przez walne zgromadzenie.
 3. Pozostałą część nadwyżki walne zgromadzenie przeznacza na realizację za-
  dań spółdzielni określonych w statucie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 30

Opiekę nad działalnością spółdzielni sprawuje nauczyciel - opiekun powołany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

 

 • 31

Nadzór nad działalnością spółdzielni uczniowskiej sprawuje Krajowa Rada Spółdzielcza poprzez Ogólnopolską wojewódzką Radę SU i Dyrektora Szkoły.

 

 • 32
 1. Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji, gdy Jej działalność jest niezgodna
  ze statutem.
 2. Uchwały o likwidacji spółdzielni zapadają na dwóch, kolejnych po sobie następujących walnych zebraniach odbytych w odstępach, co najmniej dwutygodniowych.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy członków spółdzielni.
 4. W razie rozbieżności uchwał pierwszego i drugiego zgromadzenia zwołanego w przedmiocie likwidacji spółdzielni, ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły (placówki) po uprzednim powiadomieniu Wojewódzkiej Rady Spółdzielni Uczniowskich.
 5. Wnioski dotyczące likwidacji SU może zgłaszać:

1) rada nadzorcza

2) zarząd spółdzielni

3) instruktor SU

4) Dyrektor Szkoły

Protokół oraz dokumentację likwidacji SU należy zdeponować w archiwum szkoły.

 

 • 33
 1. Ostatnie walne zgromadzenie spółdzielni podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku spółdzielni, pozostałego po wypłaceniu udziałów jej członkom.
 2. W przypadku braku uchwały Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu pozostałego majątku decyzja w tej sprawie należy do Wojewódzkiej Rady Spółdzielni Uczniowskich.

 

 • 34

Każdego roku na dzień 31 grudnia SU sporządza informacje o całokształcie swej pracy według wzoru zatwierdzonego przez Ogólnopolską Rade SU i przekazuje je do Wojewódzkiej Rady SU za pośrednictwem instruktora SU

 

Statut niniejszy uchwalony został na walnym zgromadzeniu w dniu .............

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja

 

 Postanowienia ogólne (podstawa prawna).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329)

 W Zespole Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem.

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie zespołu szkół zwanego dalej szkołą.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu w równym tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jednymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

         a)    Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
         b)    Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
         c)    Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiając zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym 
               a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
         d)    Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.
         e)    Prawo do korzystania z radiowęzła.
         f)     Prawo do organizowania apeli w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
         g)    Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
                potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.
         h)    Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu . Wybory przeprowadza się co dwa lata we wrześniu.
         i)     Prawo do prowadzenia sklepiku szkolnego

 Cele działalności S.U.

 1. Uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego spierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
 3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

 Zadnia S.U.

 1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
 2. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów społeczności uczniowskiej.
 3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Współudział w rozwoju w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne,  organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do pracy społecznej użytecznej w środowisku.
 6. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między nauczycielami a uczniami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej.
 7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 8. Dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 Struktura organizacyjna S.U.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Rada Samorządu, w skład której wchodzi po trzech przedstawicieli z Samorządów Klasowych.
 2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzi nie mniej niż 4 uczniów i nie więcej niż 11 uczniów.

 Kompetencje wybranych przedstawicieli.

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo ustalać zasady organizacji swojej pracy np. tworzenie sekcji, zespołów uczniowskich do realizacji stałych bądź doraźnych zadań programowych.
  1. Przedstawiciele Rady SU są członkami Samorządów Klasowych i kierują ich pracą.
  2. Samorządy Klasowe współdziałają z wychowawcami klas, informują ogół uczniów o swojej działalności i składają im sprawozdania  na zebraniach odbywających się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a za zgodą wychowawców klas mogą odbywać się również, podczas godziny przeznaczonej do jego dyspozycji.
 2. Zarząd SU zatwierdza wszystkie  propozycje i decyzje Rady dotyczące działalności samorządu, realizacji programowych i uprawnień określonych w regulaminie i Statucie Szkoły.
 3. Zadaniem Zarządu Samorządu Uczniowskiego jest:
 • stała współpraca z Radą Samorządu oraz całą społecznością uczniowską szkoły,
 • współpraca z wychowawcami, opiekunem SU,
 • współpraca z organami Szkoły m.in. Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców,
 • Zarząd SU czuwa nad tym, aby samorząd mógł korzystać z uprawnień zagwarantowanych przez władze oświatowe w dokumentach prawnych

 Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należą:

 • przedstawienie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
 • wyrażenie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formułowaniu przepisów wewnątrz szkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej
 • wydawanie gazetek szkolnych, prowadzenie kroniki, apeli itp. W celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności,
 • współdecydowanie o przyznawaniu uczniom stypendiów i innych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży szkolnej,
 • zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach, udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej im kary,
 • formułowanie opinii o nauczycielu, którego praca podlega ocenie dyrektora,
 • wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej,
 • dysponowanie, w porozumieniu z  opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.

 Ordynacja wyborcza.

Wybory do SU odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych.

 1. Rada SU
  1. Członkowie Rady SU są wybierani na zebraniach samorządów klasowych we wrześniu, również we wrześniu dzielą się na sekcje (przydzielają sobie zadania),
  2. Zarząd SU zatwierdza podane kandydatury,
  3. Kadencja Rady SU trwa przez cały rok szkolny, uczeń może pełnić tę samą funkcję pochodząca z wyboru nie dłużej niż 4 lata.
 2. Zarząd SU
  1. Wybierany jest na zebraniu Rady SU spośród wszystkich uczniów szkoły.
  2. Kandydaci do zarządu na zebraniu Rady najpierw przedstawiają swoje programy.
  3. Członkowie Rady omawiają podane kandydatury z klasami na lekcjach wychowawczych i dokonują wyboru.
  4. Na kolejnym zebraniu Rady SU wszyscy wybierają członków Zarządu SU w tajnym głosowaniu.
  5. Powołani do Zarządu SU uczniowie przydzielają sobie funkcje
  • przewodniczącego,
  • 2 zastępców przewodniczącego (1 z gimnazjum i 1 ze szkoły ponadgimnazjalnych),
  • skarbnika,
  • sekretarza.

  Kadencja Zarządu trwa 1 rok szkolny.

   Sposób odwoływania wybranych przedstawicieli.

  1. Członkowie Rady SU i Zarządu SU mogą być odwołani w trakcie trwania kadencji z powodu nie wywiązania się ze swoich obowiązków na wniosek członków Rady SU, opiekuna SU, wychowawców lub dyrekcji szkoły.
  2. Odwołanie członków Rady SU lub Zarządu SU musi odbyć się na zebraniu SU w obecności odwoływanych przedstawicieli po wcześniejszym sformułowaniu i przedyskutowaniu zarzutów przez członków Rady SU.
  3. Odwoływanie odbywa się na drodze  tajnego głosowania członków Rady SU.

   Gromadzenie i gospodarowanie środkami finansowymi.

  1. Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem funduszów jest Rada SU w porozumieniu z opiekunem,
  2. Fundusze samorządu mogą być tworzone:
   1. z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę,
   2. z organizowanych przez samorząd imprez dochodowych,
   3. z usług kserograficznych,
   4. ze zbiórki surowców wtórnych,
   5. ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, inne organizacje i instytucje,
   6. ze środków sklepiku szkolnego.
  3. Wszystkie rozchody i przychody są dokładnie odnotowane przez skarbnika. W dokumentacji finansowej są wszystkie rachunki zakupów dokonanych przez SU lub dowody przekazania funduszy samorządowi na konkretny cel.
  4. Nad gospodarowaniem środkami finansowymi przez SU czuwa opiekun.

   Współdziałanie z innymi organami szkoły.

  1)      SU współdziała z Radą Młodzieżową internatu oraz zespołem tańca ludowego, którzy pomagają SU w organizowaniu uroczystości szkolnych.

  2)      SU współpracuje ze Szkolnym Klubem Sportowym.

   Postanowienia końcowe.

  1. Pracę Samorządu Uczniowskiego koordynuje nauczyciel wybrany w wyborach powszechnych przez uczniów na okres dwóch lat.
  2. Decyzje o wyborach opiekuna SU musi podjąć Rada SU, Zarząd SU lub Dyrektor Szkoły po wcześniejszych uzgodnieniach.

   Zadania samorządu klasowego.

  1. W skład samorządu klasowego wchodzą:
   1. przewodniczący,
   2. zastępca przewodniczącego,
   3. skarbnik.
  2. Samorządy klasowe ustalają z wychowawcami wspólne zadania oraz najważniejsze przedsięwzięcia i informują na bieżąco uczniów w klasie o swojej działalności.
  3. Uczniowie wchodzący w skład samorządu klasowego inspirują działalność całej klasy. Organizują życie kulturalno – oświatowe klasy, pomoc w nauce podejmują działania mające na celu integrację klasy oraz dbają o estetyczny wygląd klasopracowni.
  4. Samorządy klasowe są reprezentantami klasy na forum Samorządu Uczniowskiego, przekazują wnioski i postulaty poszczególnych klas oraz informują społeczność klasową o zamierzeniach Samorządu Uczniowskiego.

 

Tekst jednolity regulaminu przyjęto na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego w dniu 13 marca 2009 roku.

 REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU  W ZESPOLE SZKÓŁ AGROBIZNESU

 1. MACIEJA RATAJA W KLEMENTOWICACH

 

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

 Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów szkoły podstawowej, liceum, technikum, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

 Cechy wolontariusza:

 • dużo optymizmu i chęci do działania
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność gospodarowania czasem,
 • odwaga, empatia i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
 • kultura osobista.

Prawa wolontariusza:

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
 4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego posługą.
 5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
 6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Koła.

Obowiązki wolontariusza

 1. Uczniowie są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
 2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.
 3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
 5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.
 6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie.
 7. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
 8. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki.
 9. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu.

Nagradzanie wolontariuszy

Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:

 1. a) wyrażenie uznania słownego,
 2. b) pochwałę na forum szkoły,
 3. c) wręczenie listów pochwalnych i dyplomów.

 Tu znajdziesz uzupełnianą listę pomocnych stron

Wyszukiwarka szkół i placówek oświatowych