STATUT

Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Wspólna Szansa”

 

Rozdział  I

Nazwa,  teren  działania,  siedziba  władz  i  charakter  prawny

 

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Wspólna Szansa” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie używa również skróconej nazwy: Stowarzyszenie „Wspólna Szansa”.

 

§ 2.

 1. Obszar działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą są Klementowice.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 3.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Wspólna Szansa” jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

 

§ 4.

Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 5.

Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana społecznie, jednakże w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia lub też jego funkcjonowania, członkowie mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych.

Stowarzyszenie może ponadto zatrudniać inne osoby do prowadzenia spraw administracyjno-biurowych.

 

§ 6.

Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może również otrzymywać dotacje i subwencje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 7.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia.
 2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami uzyskiwaną  w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego, stowarzyszenie przeznacza na realizację statutowych celów działalności pożytku publicznego.

 

§ 8.

Stowarzyszenie ma prawo wydawania dla swoich członków legitymacji, wydawania medali, odznak honorowych i dyplomów oraz posiadania sztandaru.


Rozdział  II

Cele i  środki   działania

§ 9.

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju regionu, w szczególności:

 1. rozwoju kulturalnego i oświatowego,
 2. rozwoju życia społecznego,
 3. poprawy stanu środowiska naturalnego,
 4. poprawy wizerunku regionu,
 5. rozwoju sportu i turystyki w regionie,
 6. zmniejszenia bezrobocia,
 7. rozwoju duchowego i społecznego człowieka,
 8. rozwoju ekonomicznego.

 

§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. prowadzanie szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 2. działalność informacyjną i wydawniczą,
 3. działalność dydaktyczną (wykłady, spotkania, odczyty),
 4. aktywizację i wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych,
 5. aktywizację życia kulturalnego, społecznego i samorządowego,
 6. promocję regionu,
 7. współpracę i wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami regionalnymi działającymi w Polsce,
 8. współpracę z instytucjami, urzędami oraz władzami lokalnymi i mediami w sprawach dotyczących kultury, oświaty i w innych sprawach ważnych dla regionu,
 9. pozyskiwanie środków finansowych dla urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia,
 10. inne formy działalności służące realizacji postawionych celów.

 

Rozdział  III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

 

 

§ 12.

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęty na podstawie pisemnej deklaracji i przy spełnieniu warunków art. 3 ustawy prawo o stowarzyszeniach.
 2. Członkami stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. O przyjęciu w poczet członków orzeka Zarząd Stowarzyszenia (nie dotyczy członków-założycieli).

 

§ 13.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, deklarująca swoją pomoc (materialną lub inną) na rzecz Stowarzyszenia, która złożyła pisemną deklarację chęci wstąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego. O przyjęciu członka wspierającego orzeka Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 14.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację celów Stowarzyszenia lub w inny sposób wniosła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub regionu. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

 

§ 15.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a)      wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  b)     uczestniczyć we wszystkich pracach i inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
  c)      występować do władz Stowarzyszenia z wnioskami dotyczącymi spraw Stowarzyszenia,
  d)     korzystać z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminem udzielania pomocy,
  e)      nosić odznaki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a)      brać czynny udział w pracach stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych,
  b)     stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  c)      regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§ 16.

 1. Członkowie wspierający mają prawo do:
  a)      uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
  b)     uczestnictwa w zebraniach członków Stowarzyszenia z głosem doradczym,
  c)      posługiwania się nazwą i emblematem Stowarzyszenia, za uprzednią zgodą Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający mają obowiązek przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz decyzji władz Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający ma prawo do uzyskania w sprawozdaniu rocznym informacji o sposobie wykorzystania jego wsparcia.

 

§ 17.

 1. Członkowie honorowi mają prawo do:
  a)      uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
  b)      uczestnictwa w zebraniach członków Stowarzyszenia z głosem doradczym,
  c)      posługiwania się nazwą i emblematem Stowarzyszenia, za uprzednią zgodą Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§ 18.

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
  a)      dobrowolnej rezygnacji z członkostwa wyrażonej pisemnie,
  b)      śmierci osoby,
  c)      rozwiązania się Stowarzyszenia,
  d)     skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu:
  a.  nieuzasadnionego zalegania z opłacaniem składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 12 miesięcy i po dwukrotnym upomnieniu na piśmie.
  b.  w przypadku stwierdzenia rażącego lub uporczywego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał władz stowarzyszenia oraz regulaminów obowiązujących w stowarzyszeniu
  c.   z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo popełnione z niskich pobudek lub skazania na karę dodatkową utraty praw publicznych.
 2. Od decyzji Zarządu dotyczącej skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przysługuje członkowi Stowarzyszenia odwołanie do Walnego Zgromadzenia, za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie winno być wniesione w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Zarząd zobowiązany jest przedstawić odwołanie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Decyzję o utrzymaniu lub uchyleniu uchwały Zarządu Walne Zgromadzenie podejmuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

§ 19.

Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zgromadzenie Członków,
b)      Zarząd Stowarzyszenia,
c)      Komisja Rewizyjna.

 

§ 20.

 1. Kadencja władz wybieralnych trwa 4 lata. Ich członkom przysługuje prawo wielokrotnego wyboru.
 2. Wybór władz wybieralnych odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. Uchwały władz zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków tych władz. W przypadku równej liczby głosów zarządza się ponowne głosowanie.
 4. W przypadku zmniejszania się liczby członków władz w czasie trwania kadencji, władze te mogą uzupełnić stan osobowy korzystając z listy rezerwowej (kolejno według liczby uzyskanych głosów). Jeżeli pomimo to, w przypadku wyczerpania się listy rezerwowej, liczba członków danych władz będzie mniejsza od wymaganej, Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia stanu osobowego władz.

 


WALNE ZGROMADZENIE

 

§ 21.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie członków.
 2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz w każdym roku (w drugim kwartale), jako zgromadzenie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek:
  • Zarządu,
  • Komisji Rewizyjnej,
  • co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje ono nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie powinien zawiadomić w skuteczny sposób członków Stowarzyszenia o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
 7. W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć, co najmniej połowa członków Stowarzyszenia - w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia, Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 8. Osoby prawne uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu przez upoważnionych przedstawicieli, zaś osoby fizyczne osobiście.
 9. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Prezes Stowarzyszenia lub, w przypadku jego nieobecności, osoba wybrana przez ogół zgromadzonych.
 10. Przedmiotem Walnego Zgromadzenia mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.
 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów zarządza się ponowne głosowanie. W uzasadnionych przypadkach, Walne Zgromadzenie może uchwalić zwykłą większością głosów głosowanie tajne.
 12. Z Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni sporządza się protokół podpisany przez sekretarza i prowadzącego Walne Zgromadzenie.

 

§ 22.

 

Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:

a)  określanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia na okres jednego roku,
b)  uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
c)   wybór i odwoływanie władz wybieralnych Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej),
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e)  rozpatrywanie odwołań wniesionych od decyzji Zarządu,
f)   nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
g)  ustalanie wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych oraz trybu ich uiszczania,
h)  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz wybór komisji likwidacyjnej,
i)   podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
j)   decydowanie w sprawach do których statut nie upoważnia innych organów Stowarzyszenia,
k)  podejmowanie uchwał w zakresie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie budżetu.

 

ZARZĄD

§ 23.

 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób, w tym Prezesa Stowarzyszenia kierującego jednocześnie pracami Zarządu, wybieranych przez Walne Zgromadzenie członków.
 3. Walne Zgromadzenie wybiera w pierwszej kolejności Prezesa Stowarzyszenia, a następnie (na jego wniosek) pozostałych członków Zarządu. Walne Zgromadzenie ustala również listę rezerwową, z której możliwe będzie ewentualne uzupełnienie składu Zarządu w czasie trwania kadencji (min. 2 osoby).
 4. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Wice-Prezesa Stowarzyszenia, Sekretarza i Skarbnika. Funkcje te mogą być ze sobą łączone, nie mogą być jednak łączone z funkcją Prezesa Stowarzyszenia. Zarząd ma obowiązek ukonstytuować się w ciągu 7 dni od wyborów.
 5. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się, co najmniej raz na dwa miesiące.
 6. Każdy członek Zarządu ma prawo do rezygnacji z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji.
 7. W uzasadnionych przypadkach członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przed upływem kadencji ze sprawowanych funkcji przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.
 8. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie przygotowanym i uchwalonym przez Zarząd.
 9. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 24.

Do kompetencji Zarządu należy:

a)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b)    kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia w celu realizacji jego statutowych celów,
c)     realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
d)    sporządzanie planów pracy i budżetu oraz ich realizacja,
e)    rozdzielanie zadań służących realizacji celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia między poszczególnych członków, koordynacja i nadzór realizacji tych zadań,
f)     tworzenie jednostek (nie dotyczy terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia), placówek, sekcji, zespołów i innych form służących do realizacji celów statutowych oraz – w razie potrzeby - uchwalanie regulaminów ich działania,
g)    wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zakładem pracy, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
h)    uchwalanie regulaminów obowiązujących w jednostkach i zakładach prowadzonych przez stowarzyszenie,
i)     prowadzenie dokumentacji formalnej i finansowo-księgowej,
j)     zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
k)    zawieranie umów i podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
l)     udzielanie pełnomocnictw w uzasadnionych przypadkach,
m)   zwoływanie i organizacja obrad Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia,
n)    podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich i prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia,
o)    kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia,
p)    określanie struktur wewnętrznych Stowarzyszenia,
q)    powoływanie komisji inwentaryzacyjnych, przetargowych, odbioru robót i innych,
r)     rozpatrywanie skarg i wniosków członków Stowarzyszenia.

§ 25.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Członek Zarządu zatrudniony w jednostce lub zakładzie prowadzonym przez Stowarzyszenie ma obowiązek wstrzymać się od głosu w sprawach bezpośrednio go dotyczących.

 

§ 26.

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo uchwalania dodatkowych regulaminów dotyczących zasad funkcjonowania Stowarzyszenia zgodnych z zasadami statutu (z wyjątkiem regulaminu funkcjonowania Komisji Rewizyjnej, który uchwala Walne Zgromadzenie). Regulaminy te mogą zostać zaskarżone do Walnego Zgromadzenia przez Komisję Rewizyjną.

 

§ 27.

 1. Zarząd Stowarzyszenia może wybrać 3-5 osobowe Prezydium i upoważnić je do kierowania bieżącą działalnością placówek Stowarzyszenia.
 2. Prezydium w okresie między posiedzeniami Zarządu realizuje jego zakres działania z wyjątkiem:
  - zwoływania Zgromadzeń członków,
  - uchwalania kierunków działalności i budżetu Stowarzyszenia,
  - przedkładania do zatwierdzenia Zgromadzeniu Członków rocznych sprawozdań i bilansów, tworzenia placówek, sekcji, zespołów i innych form realizacji celów statutowych oraz - w razie potrzeby - uchwalania regulaminu ich działalności.
 3. Prezydium na kolejnym posiedzeniu Zarządu składa informację o swojej działalności.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 28.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru Stowarzyszenia, niepodlegającym w zakresie wykonywania kontroli wewnętrz­nej lub nadzoru Zarządowi.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.
 3. Walne Zgromadzenie ustala również listę rezerwową (min. 2 osoby), z której możliwe będzie ewentualne uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji.
 4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 5. Każdy członek Komisji Rewizyjnej ma prawo do rezygnacji z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji.
 6. W uzasadnionych przypadkach członkowie Komisji Rewizyjnej mogą zostać odwołani przed upływem kadencji ze swojego stanowiska przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.
 7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej mogą zostać określone w regulaminie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 29.

Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu. Ma ona prawo dokonywania kontroli, a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej raz w roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Stowarzyszenia. Z każdej dokonanej kontroli sporządza protokół.

 

§ 30.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 31.

Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.

 

§ 32.

Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie i stawia wnioski w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

§ 33.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V Majątek i fundusze Stowarzyszenia


§ 34.

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 35.

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a)      opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b)      wpływy z działalności statutowej,
c)      dochody z majątku Stowarzyszenia,
d)     darowizny, zapisy, spadki,
e)      wpływy z ofiarności publicznej,
f)       dotacje i subwencje.

 

§ 36.

 1. Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest prezes jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie.
 2. O ile złożenie lub przyjęcie oświadczenia woli powoduje powstanie zobowiązań finansowych po stronie Stowarzyszenia w każdym przypadku oprócz podpisów osób uprawnionych niezbędna jest kontrasygnata skarbnika.
 3. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do wykonania czynności określonego rodzaju.

§ 37.

Zabrania się:

1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

Rozdział VII

Zmiany statutu i rozwiązanie się stowarzyszenia

 

§ 38.

Uchwały w sprawie zmiany statutu, podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania ‑ w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 39.

Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków, bądź zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków zwołanym w tym celu.

 

§ 40.

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie 3-5 członków, która prowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia z zastrzeżeniem, iż nie może on zostać przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

 

Tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 22/11 z dnia 29 marca 2011 r.

1) Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

Gościmy

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
1635725
JSN Decor is designed by JoomlaShine.com