MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/23

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

16.V-24.VI.2022 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej)

24.VI-14.VII.2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22.VII.2022 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, a w przypadku Technikum także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

22.VII-28.VII.2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

29.07.2022 r. godz.14oo