Spis treści

 

    W Zespole Szkół Agrobiznesu, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Wspólna Szansa", w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje w latach 2018 - 2020 dwa odrębne projekty:

UE EFS rgb 1

 

 

 

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów − informacje o projekcie

Tytuł projektu: UMIEM WIĘCEJ 

Numer projektu: RPLU.12.02.00-06-0135/17

Projekt  „UMIEM WIĘCEJ” realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Wspólna Szansa”

Cele projektu:

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum Niepublicznego w Klementowicach niezbędnych na rynku pracy poprzez stworzenie warunków do uczenia się opartego na metodzie eksperymentu oraz rozwój kompetencji metodycznych i cyfrowych nauczycieli.

Efekty projektu:

W wyniku działań projektu:  

- Nauczyciele (16os.) rozwiną swoje kompetencje metodyczne i cyfrowe zbieżne z potrzebami szkoły, a nową nabytą wiedzę i umiejętności zastosują w pracy z uczniami z szerokim wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i TIK wzmacniając efektywność uczenia się.

- Uczniowie (80os.) nabędą nowe kompetencje kluczowe w zakresie podstawy programowej gimnazjum w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyki i j. angielskiego oraz nabędą umiejętności planowania własnej drogi edukacyjno-zawodowej i rozwiną poczucie odpowiedzialności za własne wybory.

- Szkoła będzie dysponować doposażoną pracownią przedmiotową (przyrodniczą) i sprzętem TIK, co umożliwi eksperymentowanie, rozwój kreatywności i otwartości na uczenie się, a tym  samym wpłynie na jakość edukacji i lepsze przygotowanie do rynku pracy.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2018r. do 31.07.2019r.

Wartość projektu: 292 825,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 248 901,25 zł

logotyp zbior