spotkanie z rodzicami 3

     

 26 stycznia na spotkaniu z Rodzicami uczniów ZSA pan Dyrektor przedstawił zebranym informacje o projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn.  Umiem Więcej, który realizowany będzie w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2019 r. w oddziałach gimnazjalnych Niepublicznej Szkoły Podstawowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

spotkanie z rodzicami 1    spotkanie z rodzicami 4

Dyrektor zapoznał rodziców z celem i planowanymi  efektami realizacji projektu. Przedstawił również wykaz  sprzętu cyfrowego i pomocy dydaktycznych, które zostaną zakupione na potrzeby realizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów.

Na zakończenie rodzicom został przedstawiony regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczestników w projekcie „UMIEM  WIĘCEJ”.

spotkanie z rodzicami 4    spotkanie z rodzicami 5