Projekt UMIEM WIĘCEJ – nowe szanse i nowe możliwości

Realizacja projektu UMIEM WIĘCEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 12.2. Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwiła szkole stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju uczniów opartego na kompetencjach kluczowych, a ich nauczycielom – realne szanse partnerskiego wspomagania w procesie uczenia się. Uczniowie brali udział w wielu zajęciach edukacyjnych rozwijających ich zainteresowania i umiejętności.

 

ang1         biol2         fiz1        biol1

Znajomość języków obcych w dzisiejszych czasach jest niezbędna do funkcjonowania młodego człowieka. Ale by naprawdę być bliżej Europy potrzebna jest znajomość języka obcego w takim stopniu, by umieć zastosować go w praktyce. Dlatego na zajęciach z języka angielskiego każdy uczeń, nie patrząc na stopień znajomości i umiejętności posługiwania się językiem obcym, przygotowywał w grupach lub parach prace projektowe, które następnie prezentował na forum całej grupy. Dzięki temu uczestnicy projektu przełamywali bariery językowe, nabierali odwagi do stosowania języka w praktyce i uczyli się pracy w grupie. Wcielali się w rolę projektanta domów, projektanta mody, odgrywali scenki, np. w restauracji. Poprzez zabawę z językiem i wspólne planowanie kolejnych zadań i ich realizację zdecydowanie podnieśli swoje umiejętności językowe.

Matematyka to narzędzie niezbędne do rozumienia świata, jednak jako szkolny przedmiot może uczniów przerażać. Celem zajęć „Matematyczne potyczki” jest ugruntowanie podstaw matematyki, kształcenie wyobraźni, logicznego myślenia i intuicji matematycznej. Podczas zajęć uczniowie mają do czynienia z różnymi problemami, które wyrabiają u nich umiejętność korzystania z poznanych pojęć matematycznych (procenty, skala, pole powierzchni, objętość brył).   

 mat1     mat2               
    

Stosowanie różnorodnych form pracy wymagających aktywnej postawy ucznia (praca w grupach, działania praktyczne, dyskusje, pokazy, gry i zabawy dydaktyczne) oraz stosowanie nowoczesnych technologii i pomocy naukowych sprzyja zaangażowaniu i motywacji do działania i pogłębiania wiedzy.

Organizmy w środowisku- zajęcia z projektu „Wokół przyrody ożywionej i nieożywionej” nie mogłyby się odbyć bez zajęć w terenie. Uczniowie za pomocą kluczy do oznaczania organizmów, atlasów, przewodników rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt w środowisku wodnym i lądowym. Dokonywali również pomiarów liczebności, zagęszczenia i rozmieszczenia organizmów, czyli określali parametry charakteryzujące populację. Uczniowie poznawali i badali warunki panujące w różnych ekosystemach.  Za pomocą nowoczesnych urządzeń pomiarowych Labdisc mierzyli pH gleby, wody, ciśnienie powietrza, wilgotność. Pobierali materiał do badania i obserwacji prowadzonych w pracowni , na podstawie których zakładali doświadczenia, prowadzili obserwacje mikroskopowe. Słowem, dobrze się bawiąc poznawali przyrodę i metodykę badań biologicznych.

 Zajęcia z robotyki pod nazwą Świat Informatyki pozwalają  na zdobycie wiedzy na temat budowy robotów oraz ich programowania. 

 

inf    inf2

Uczniowie mają za zadanie zaprojektować oraz skonstruować robota z zestawów Lego Mindstorms EV3 Education, a następnie programują go tak, aby wykonał konkretne czynności. Zajęcia prowadzone są w sposób kreatywny. Uczniowie otrzymują konkretny problem, który muszą rozwiązać budując, a następnie programując swoje maszyny. Zadania są zróżnicowane. Jedne roboty musiały poruszać się jak zdalnie sterowane pojazdy, a inne miały posprzątać teren poprzez przepychanie różnych przedmiotów. Jednym z ostatnich zadań było wykonanie robota, który potrafił rozpoznawać kolory. W każdym przypadku uczniowie musieli korzystać z języka programowania wykorzystując zaawansowane elementy takie jak: pętle, instrukcje warunkowe, operatory matematyczne i logiczne, tworzyć zmienne lub własne funkcje.

 

    mat3    geog

Wyposażenie pracowni przedmiotowych szkoły w sprzęt komputerowy, pomoce i środki dydaktyczne oraz materiały ćwiczeniowe umożliwiły uczenie się poprzez prowadzenie badań, wykonywanie doświadczeń i kreatywne eksperymentowanie.

    Jak oswoić się z mapą ? –Z pewnością każdy z nas był lub będzie w takiej sytuacji – znajdujesz się w nieznanym terenie z mapą w dłoni. Uczniowie podczas zajęć  z projektu  „Wokół przyrody ożywionej i nieożywionej” ćwiczą posługiwanie się mapą topograficzną. Wykonywali szereg praktycznych ćwiczeń, które mogą się okazać przydatne w życiu codziennym. Określali kierunki świata, długość i szerokość wybranych obiektów na mapach , orientowali mapę, obliczali rzeczywistą długość trasy na podstawie skali mapy.  Obliczali czas wędrówki, odczytywali znaki sygnaturowe. Rozpoznawali  obiekty na mapie na podstawie opisu. Porównywali środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie  wybranych obszarów na mapie turystycznej.

 "Jak powstał czas? , Dlaczego ciała mogą się poruszać?, Jak dostać się na Marsa?"- to pytania, które zadaje sobie nie tylko małe dziecko, ale każdy naukowiec, bez względu na wiek. Ciekawość ludzka zawsze wymusza kreatywność, chęć do działania, dlatego zajęcia z fizyki i chemii prowadzone są nie tylko w zaciszu szkolnej sali lekcyjnej, ale też w wielkich laboratoriach. Podstawą badań przyrodniczych jest obserwacja i eksperyment. Na zajęciach wyjazdowych uczniowie mieli wiele możliwości zetknięcia się z eksperymentem, ale także z poznaniem reguł panujących w przyrodzie.

 

fiz2     fiz3       

Poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach mogli zbadać jakie czynniki są istotne, a jakie nie mają znaczenia do przebiegu danego zjawiska.  Należy mieć nadzieję, że takie zajęcia są tylko wstępem do rozwoju zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi.

Również nauczyciele zdobywali nowe wiadomości i poszerzali swoje umiejętności w różnych dziedzinach wspomagających ich pracę w szkole.

 

ang2    szk1    

W pracy  z uczniami warto kłaść nacisk na stosowanie metod bazujących na odkrywaniu. Metody motywujące i aktywizujące dają szansę na rozbudzenie zainteresowania danym zagadnieniem. To pozwala także rozwijać umiejętności uczniów w zakresie korzystania z różnych źródeł informacji, krytycznego analizowania faktów i oceny ich wiarygodności oraz prezentowania zebranych materiałów. W pracy  z uczniami warto kłaść nacisk na stosowanie metod bazujących na odkrywaniu. Metody motywujące i aktywizujące dają szansę na rozbudzenie zainteresowania danym zagadnieniem. To pozwala także rozwijać umiejętności uczniów w zakresie korzystania z różnych źródeł informacji, krytycznego analizowania faktów i oceny ich wiarygodności oraz prezentowania zebranych materiałów. Nauczyciele uczący w gimnazjum wzięli udział w szkoleniu Innowacyjne metody pracy w gimnazjum, na którym rozwinęli swoje kompetencje w stosowaniu innowacyjnych metod pracy z młodzieżą wyzwalających ich aktywność edukacyjną, wszechstronny rozwój, przygotowującą do dalszego kształcenia i sprzyjającą rozwijaniu kompetencji społecznych do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy.

 

       szk4    szk3

Kolejnym szkoleniem, w którym wzięli udział nauczyciele było Wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym w gimnazjum. Dotychczas odbyła się pierwsza jego część, na której nauczyciele poszerzyli swoje wiadomości i umiejętności związanych z pracą w chmurze. Nabyli praktyczne umiejętności wykorzystania chmury do pracy w grupie związane z udostępnianiem i współpracą nad dokumentami.

Wszyscy biorący udział w szkoleniu byli bardzo zaangażowani i chętnie uczestniczyli w zajęciach.

 Rozpoczynający się nowy rok szkolny to nowe plany i kontynuacja działań projektu. Zarówno uczniowie,  jak i nauczyciele będą uczestnikami kolejnych wartościowych i atrakcyjnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe.