Jesteśmy coraz „Bliżej Europy”…

IMG 20180510 150256

    Dzisiejszy rynek pracy wymaga od młodego człowieka posługiwania się wieloma umiejętnościami i wykorzystywaniem ich w praktyce. Pracodawcy wymagają umiejętności posługiwania się językami obcymi, używania technologii informacyjno – komunikacyjnej, pracy w zespołach, kreatywności i odpowiedzialności. Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach odpowiedział na potrzeby swoich uczniów klas licealnych dotyczących rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy.

    Od 1 marca 2018 roku nasza szkoła realizuje projekt  „Bliżej Europy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 12.2. Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IMG 20180322 150315

    Grupą docelową,  objętą wsparciem w ramach projektu, są uczniowie klas licealnych naszej szkoły oraz nauczyciele uczący w liceum. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy uczniów z nauką oraz na konieczność wyboru dalszej ścieżki zawodowej. Wszystkie zajęcia, w jakich biorą udział uczniowie opierają się na innowacyjności, pracy z komputerem i technologią TIK, eksperymentem, uczeniem się przez działanie, pracy w grupach, autoprezentacji.

     W ramach projektu wszyscy uczniowie biorą udział w zajęciach z doradztwa zawodowego, które mają im pomóc w rozpoznaniu indywidualnejścieżki kariery zawodowej, wyborze właściwego kierunku studiów oraz poznania zawodów a także utwierdzą ich w trafności swoich decyzji dotyczących planów edukacyjno - zawodowych.Oprócz grupowych zajęć z doradcą zawodowym i zawodoznawcą uczniowie biorą udział w zajęciach indywidualnych, które jeszcze bardziej pomagają im w wyborze właściwej ścieżki edukacyjno – zawodowej.

   Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wśród uczniów okazało się, że chcieliby nadrobić swoje braki i rozwinąć umiejętności w zakresie zajęć z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, języka angielskiego i języka niemieckiego.

20180613 130531

    Chętni uczniowie biorą udział w pozalekcyjnych zajęciach z wyżej wymienionych dziedzin. Za pomocą innowacyjnych metod, uczenia się przez działanie, eksperymentów, pracy grupowej poznają nowe sposoby uczenia się oraz przyswajania wiedzy. Na zajęciach wykorzystywane są materiały zakupione w ramach projektu. Niemal każda pracownia pozyskała nowy sprzęt informatyczny. Uczniowie twierdzą, że zajęcia są bardzo atrakcyjne poprzez zastosowanie nowych metod i wykorzystanie pomocy dydaktycznych, które zostały sfinansowane w ramach projektu.

    Na zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego główny nacisk skierowany jest na komunikowanie się w języku obcym, przełamanie bariery językowej, negocjacje w języku obcym oraz autoprezentację. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w dialogach, scenkach, grach sytuacyjnych, tworzą plakaty, projektują wnętrza, projektują swoje własne kolekcje ubrań, tworzą potrawy. Pracując w grupach porozumiewają się w językach obcych i za każdym razem na forum całej grupy projektowej prezentują swoją pracę. Zajęcia są dla nich zabawą, a jak wiadomo uczenie się przez zabawę jest bardzo atrakcyjne dla odbiorcy.

    W ramach zajęć z biologii i geografii pod tytułem „Badaj i poznawaj życie”, uczniowie brali udział w zajęciach terenowych, w ramach których poznawali otaczających ich świat nie na podstawie książek ale za pomocą swoich własnych zmysłów. Mogli dotknąć, zaobserwować, opisać otaczające ich zjawiska. W ramach tych zajęć odbyła się również jednodniowa wycieczka do Ogrodu Botanicznego i Muzeum Zoologicznego UMCS Lublin.

Badaj i poznawaj życie

    Zajęcia z fizyki i chemii opierają się na eksperymencie, uczniowie stosują prawa fizyki do badania wszechświata, wykorzystują technologię informacyjno – komunikacyjną do nauki
i poszerzania swojej wiedzy.

    Zajęcia matematyczne dotyczą z kolei modelowania matematycznego, strategii matematycznych, liczb i brył geometrycznych, wykorzystania i tworzenia danych oraz wyszukiwania i opracowywania danych. Dla niektórych z nas przedstawione zagadnienia matematyczne budzą lęk i zdziwienia ale dla naszych uczniów są kolejnym etapem odkrywania, poznawania, eksperymentowania z nimi i stosowania w praktyce.

   Ponieważ projekt realizowany jest do 2020 roku, przed uczniami jeszcze wiele zajęć oraz wyjazdów edukacyjnych, np. czterodniowezajęciaw Pienińskim Parku Narodowym, jednodniowezajęcia w Górach Świętokrzyskich oraz dwudniowy wyjazd do Obserwatorium Astronomicznego w Centrum Chemii w Toruniu.

    Oprócz spotkań z doradcą zawodowym i zajęć z wyżej wymienionych przedmiotów, uczniowie i nauczyciele wzięli udział w szkoleniu na temat Systemu do Zbierania i Analizowania Odpowiedzi. Szkolenie pozwoliło przygotować uczniów do samodzielnej pracy z zakupionym w ramach projektu Systemu do Zbierania i analizowania Odpowiedzi (SZiAO).

    Szkolenie polegało na opanowaniu umiejętności pracy w chmurze,  archiwizowaniu i pobieraniu dokumentów, tworzeniu e-narzędzi, posługiwaniu się e-podręcznikiem.Program szkolenia zawierał praktyczne metody wykorzystania nowych metod uczenia się i nauczania przy użyciu SZiAO na zajęciach lekcyjnych i podczas pracy w domu, w pracy samodzielnej
i grupowej.

   Narzędzie zapewnia uczniom stały dostęp do materiałów dydaktycznych z każdego miejsca, które posiada połączenie z Internetem. Uczniowie mogą jednocześnie, razem pracować na udostępnionych w Repozytorium materiałach, korzystać z nich w każdej chwili.

IMG 20180322 150637

    Udział w zajęciach edukacyjnych projektu sprzyja rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz stwarza warunki wszechstronnego rozwoju osobistego i przygotowania do pełnienia różnorodnych ról społecznych.

   Projekt niewątpliwie podnosi kompetencje kluczowe licealistów w Zespole Szkół Agrobiznesu w Klementowicach, motywując ich jednocześnie do nauki, otwiera ich na chęć poznawania nowych umiejętności poprzez działanie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce.


autor: Katarzyna Migdal