Rekrutacja do szkół Zespołu Szkół Agrobiznesu
im. Macieja Rataja w Klementowicach
na rok szkolny 2020/21

    
     Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia) będzie przeprowadzane w poniższych terminach:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami - od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.do godz. 15.00.
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - od 26 czerwca 2020 r.do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00.
 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje - od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 12 sierpnia  2020 r.
 5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie - od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. 
 6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem** - od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w ZSA dodatkowo punktowane są:

 1. oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) z języka polskiego, matematyki,  języka obcego i  geografii,
 2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 3. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Zespół Szkół Agrobiznesu nie przystapił do naboru elektronicznego, zatem celem złożenia dokumentów do naszych szkół należy:

 • pobrać właściwy Wniosek, otworzyć go poza przeglądarką (przeglądarki mają problem z uzupełnianiem pól formularza), 
 • wypełnić komputerowo,
 • wydrukować, podpisać
 • skan dokumentu przesłać na nasz adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

lub

 • wypełniony i podpisany wniosek złożyć w sekretariacie ZSA.

Ze wzgledu na covid-19 można również po wypełnieniu i zapisaniu formularza na komputerze przesłać go na na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Podpisanie dokumentu nastąpi w dniu dostarczenia oryginałów świadectw i innych dokumentów do szkoły.

(*) Jeżeli Wniosek będzie przesyłany elektronicznie, proszę nie wpisywać numeru Pesel ani też numeru paszportu. Pozycje zostaną uzupełnione w sekretariacie w dniu składania świadectw.

 Plakat

******