MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

REGULAMIN REKRUTACJI  DO SZKÓŁ  ZESPOŁU SZKÓŁ AGROBOZNESU IM. MACIEJA RATAJA W  KLEMENTOWICACH

na rok szkolny 2023/2024

 

Kryteria przyjęć kandydatów na rok szkolny 2023/2024 – DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 154 ust.1 pkt 2, w związku z art. 130 ust.6a ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 135, art. 136, art. 137 ust. 4, 5, 6, 7, art. 138 ust. 4, art. 140, art.141, art.143, art. 161,
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. 10 pkt 8 lit.a, w  sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431),
 3. Zarządzenia Nr 9/2023 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024, do publicznych szkół dla dorosłych, klas I publicznych szkól ponadpodstawowych, klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, a także do szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2024 r. na terenie województwa lubelskiego.

Liceum ogólnokształcące prowadzi nabór do następujących profili z rozszerzeniami:

Medialny - język angielski, historia, język polski;

Matematyczno - geograficzny – język angielski, matematyka, geografia.

Technikum prowadzi nabór do :

Technikum agrobiznesu – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym - język angielski, geografia.

Technik informatyk -  przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym - język angielski, matematyka.

 

 1. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów.

Nabór do szkoły na rok szkolny 2023/2024 odbywa się w formie elektronicznej.

Kandydaci w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji dostarczają następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej (godz. 12:00 do 26 lipca 2023 r. do godz. 12:00. W przypadku prowadzenia naboru za pomocą systemów informatycznych wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru);
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty;
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (w przypadku kandydatów do technikum lub na kkz).
 1. Kryteria przyjęć Kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Internatu i na kwalifikacyjny kurs zawodowy

  O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów możliwych do uzyskania (maksymalnie 200 pkt ), której składnikami są:

 1. 100 punktów– punkty uzyskane w wyniku egzaminu ośmioklasistyzawarte w  zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. W postępowaniu rekrutacyjnym wyniki egzaminu ośmioklasisty wyrażone w skali procentowej dla przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny przelicza się na punkty według zasady:

język polski i matematyka -  mnożony przez 0,35

język obcy nowożytny - mnożony przez 0,3

 1. 100 punktów– punkty uzyskane za oceny z przedmiotów (maksymalnie 72 pkt za oceny):
 • liceum - język polski,matematyka, język obcy nowożytny, geografia lub historia;
 • technikum - język polski, matematyka, język obcy nowożytny i geografia,

oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 28 pkt).

3.W postępowaniu rekrutacyjnym przelicza się na punkty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny według następujących wartości:

 • celujący - 18 punktów
 • bardzo dobry - 17 punktów
 • dobry - 14 punktów
 • dostateczny - 8 punktów
 • dopuszczający - 2 punkty
 1. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniemprzyznaje się 7 punktów.
 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z  przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
  a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotowego  przyznaje się 10 punktów,
  b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 10 punktów,
  b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
  a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu  przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  c)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  d) tytułu laureata  konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w  zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
  • W przypadku gdy kandydat mawięcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 punkty.
 • W przypadku osób zwolnionychz obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty przy czym za uzyskanie z:
  • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
   b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
   c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
   d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
   e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
  • języka obcego nowożytnego, oceny wyrażonej w  stopniu:
   a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
   b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
   c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
   d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
   e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z  danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzony egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust.1.
 • przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzony egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, z tym, że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z ocenę z języka obcego nowożytnego.
 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z największą ilością punktów.

 

III. Komisja Rekrutacyjna

 1. W skład komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne:
 • w szkole podstawowej,
 • szkoły,
 • Internatu
 • na kwalifikacyjny kurs zawodowy,

wchodzi 3 nauczycieli zatrudnionych w szkole.

 1. W skład komisji nie mogą wchodzić:

1) dyrektor szkoły,

2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły lub Internatu lub w postępowaniu rekrutacyjnym na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

 1. Do zadań komisji należy:
 • zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 141 ust. 6 ustawy,
 • sporządzenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w pkt 1;
 • sporządzenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym;
 • sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy;
 • sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach rozmowy kwalifikacyjnej, o których mowa w pkt 1.
 • sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
 • sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 • sporządzenie i przekazanie kuratorowi oświaty – w celu udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty – informacji o wolnych miejscach:
 1. w szkole lub internacie do których jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające,
 2. na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające.
  1. Komisja może wykonywać czynności w postępowaniu rekrutacyjnym lub uzupełniającym, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 2/3 składu komisji.
  2. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia komisja obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
  3. Przewodniczący komisji umożliwia członkom komisji zapoznanie się na posiedzeniu z wnioskami o przyjęcie do szkoły lub internatu lub z wnioskami o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, a także z dokumentami załączonymi do tych wniosków oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
  4. Rozstrzygnięcia komisji są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
  5. Członkowie komisji są obowiązani do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, a także wykonywanych czynnościach, których ujawnienie może naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub internatu.
  6. Protokoły postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego zawierają:
  7. datę posiedzenia komisji;
  8. imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu komisji;
  9. informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję w ramach postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego.
  10. Protokół postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego podpisują przewodniczący i członkowie komisji.
  11. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego dołącza się listy kandydatów i informacje, sporządzone przez komisję w ramach postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego.

 

 1. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej.

od 15.05.2023 r. do 23.06.2023 r.

 od 24.07.2023 r.

do 31.07.2023 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 23.06.2023 r.

do 10.07.2023 r.

do godz. 15.00

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 17.07.2023 r.

 

do 7.08.2023 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych.

18.07.2023 r.

do godz.12.00

8.08.3023 r.

 do godz. 12.00

 

Wydanie przez szkołę kandydatom do technikum skierowań na  badania lekarskie

od 15 maja do 19 lipca 2023 r.

od 24 lipca
do 9 sierpnia 2023 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku technikum: zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 18.07.2023 r. do 21.07.2023 r. do godz. 15.00

od 8.08.2023 r.

do11.08.2023 r.

do godz.15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

24.07.2023 r.

do godz. 12.00

14.08.2023 r.

do godz.12.00

 

Przekazanie przez komisję rekrutacyjną Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty, informacji o wolnych miejscach w szkole w celu udostępnienia ich na stronie internetowej kuratorium oświaty.

do 25 lipca 2023 r.

do 16 sierpnia 2023 r.

7.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o  sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 27.07.2023 r.

do 18.08.2023 r.

 

8.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o  sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do  3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata  informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 19 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 w  postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2022  r. 

 

 Opracowała komisja rekrutacyjna w składzie:
Barbara Tarkowska
Natalia Jędrzejowska