zsa_1920x700-7
podziekowanie_1920x700
1 2
MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

Wydarzyło się ...

Rekrutacja 2022/2023

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
do Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach

 Kryteria przyjęć kandydatów na rok szkolny 2022/2023 – dla absolwentów szkoły podstawowej opracowano na podstawie:a

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szakół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737),
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 411baa ust. 2),
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. poz. 493 z późń. zm.)
 4. Zarządzenie Nr 7/2022 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023, do publicznych szkół dla dorosłych, klas I publicznych szkól ponadpodstawowych, klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych  oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, a także do szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2023 r. na terenie województwa lubelskiego.

Liceum ogólnokształcące prowadzi nabór do następujących klas:

 • medialna – język angielski, historia, język polski;
 • politechniczna – język angielski, matematyka, geografia.

Technikum prowadzi nabór w zawodzie :

 • technik agrobiznesu
 • technik informatyk.
 1. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów

Nabór do szkoły na rok szkolny 2022/2023 odbywa się w formie papierowej.

Kandydaci w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji dostarczają następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (do pobrania ze strony szkoły);
 • oryginał i poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • oryginał i poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty;
 • 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem);
 • odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia);
 • bilans, kartę zdrowia, kartę szczepień - należy złożyć po przyjęciu do szkoły.

Kryteria przyjęć kandydatów do klasy pierwszej
Liceum ogólnokształcącego 4-letniego i Technikum 5-letniego

 1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów możliwych do uzyskania (maksymalnie 200 pkt ), której składnikami są:
 2. 100 punktów– punkty uzyskane w wyniku egzaminu ośmioklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. W postępowaniu rekrutacyjnym wyniki egzaminu ośmioklasisty wyrażone w skali procentowej dla przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny przelicza się na punkty według zasady:
 • język polski - mnożony przez 0,35
 • matematyka - mnożony przez 0,35
 • język obcy nowożytny- mnożony przez 0,3
 1. 100 punktów– punkty uzyskane za oceny z przedmiotów (maksymalnie 72 pkt za oceny):
 • Liceum ogólnokształcące - język polski, matematyka, język obcy nowożytny i geografia lub historia;
 • Technikum - język polski, matematyka, język obcy nowożytny i geografia lub informatyka
 1. oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 28 pkt).

W postępowaniu rekrutacyjnym przelicza się na punkty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny według następujących wartości:

 • celujący -18 punktów
 • bardzo dobry - 17 punktów
 • dobry - 14 punktów
 • dostateczny - 8 punktów
 • dopuszczający - 2 punkty
 1. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • zaświadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za:

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętychramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznychnieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętychramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętychramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 • W przypadku gdy kandydat mawięcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 punkty.
 1. Przeliczanie punktów w przypadku zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
 • W postępowaniu rekrutacyjnym, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
 • języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się 30 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się 20 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się 5 punkty.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.
 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z największą ilością punktów.
 2. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

16.05 - 24.06.2022

29.07 -  3.08.2022

2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

24.06 - 14.07.2022 do godz. 15.00

 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 27.07.2022

do 10.08.2022

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.07.2022

11.08.2022

5. Potwierdzenie przez rodziców kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w  postaci przedłożenia oryginału świadectwa  ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

22.07 - 28.07.2022 do godz. 15.00

11.08 - 18.08.2022 do godz. 15.00

6. Podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29.07.2022 do godz. 14.00

19.08.2022 do godz. 14.00

7. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3. 08.2022

do 24.08.2022

8. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia o uzasadnienie odmowy przyjęcia - do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie.

9. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji  rekrutacyjnej -  do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

10. Rozpatrzenie przez Dyrektor szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia złożenia odwołania

 W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata  informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 19 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2022 r.

    

Liceum Ogólnokształcące

 • Klasa matematyczno-geograficzna
 • Klasa medialna

 

    

Szkoła podstawowa

 • Rozwijanie zainteresowań w ramach
 • Język angielski i język niemiecki 
 • Wyrównywanie wiedzy

 

    

Technikum

 • Technik agrobiznesu
 • Technik informatyk
 • KKZ ROL.04

 

    

Dla dorosłych

 • KKZ ROL.04