zsa_1920x700-7
podziekowanie_1920x700
1 2
MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

Wydarzyło się ...

Rekrutacja 2022/2023

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/23

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

16.V-24.VI.2022 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej)

24.VI-14.VII.2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22.VII.2022 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, a w przypadku Technikum także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

22.VII-28.VII.2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

29.07.2022 r. godz.14oo

    

Liceum Ogólnokształcące

  • Klasa matematyczno-geograficzna
  • Klasa medialna

 

    

Szkoła podstawowa

  • Rozwijanie zainteresowań w ramach
  • Język angielski i język niemiecki 
  • Wyrównywanie wiedzy

 

    

Technikum

  • Technik agrobiznesu
  • Technik informatyk
  • KKZ ROL.04

 

    

Dla dorosłych

  • KKZ ROL.04