1922 - 2010

Dzieje naszej szkoły sięgają roku 1922 kiedy to w Irenie koło Dęblina powstała roczna Szkoła Hodowlano-Rolnicza. W 1938 r. została ona przeniesiona do Klementowic jako Powiatowa Szkoła Przysposobienia Rolniczego.

Bazę dydaktyczną stanowiły: budynek szkoły, dwa budynki mieszkalne dla nauczycieli i pracowników, obora i chlewnia oraz gospodarstwo o powierzchni 30 ha.
Taki stan zaplecza pozwalał na przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczniów, dawał im podstawy do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz szeroko rozumianej pracy społecznej na wsi.
Wybuch II wojny światowej doprowadza do przerwy w zajęciach szkolnych od września 1939 r. do maja 1940 r. Zajęcia zostały wznowione za zgodą władz niemieckich, które zezwoliły na nauczanie przedmiotów zawodowych. Jednak nauczyciele z narażeniem życia uczyli również literatury, historii, geografii, a także zapoznawali młodzież z aktualną sytuacją w kraju i na świecie. Pobyt w szkole chronił uczniów przed wywiezieniem na roboty do Niemiec i umożliwił im pracę w konspiracji.
Po wyzwoleniu szkoła zmienia kilkakrotnie swój profil i nazwę. Do 1947 r. jest to 2-letnia Szkoła Rolniczo-Hodowlana, a następnie 3-letnie Gimnazjum Rolnicze. W roku 1948 powstało Liceum Rolniczo-Spółdzielcze i wreszcie w roku 1950 Technikum Rachunkowości Rolnej, którego pierwszym dyrektorem był Leon Jasielski, a drugim w latach 1951 – 54 Stanisław Ferent.

Z początkiem roku szkolnego 1954/55 dyrektorem Szkoły został Ludwik Halicki kierujący tą placówką aż do swojej śmierci tj. do roku 1968. Na te lata przypada okres rozkwitu Szkoły. Liczba kandydatów przekracza wielokrotnie liczbę miejsc, zachodzi potrzeba tworzenia klas równoległych. Obok technikum dziennego rozwija się Wydział Kształcenia Zaocznego pod kierownictwem mgr Władysława Pitury.
Rozwój szkoły hamują trudne warunki lokalowe. Staraniem dyrekcji w roku 1966 zostaje oddany do użytku internat, a w roku 1967 sala gimnastyczna.
Po śmierci Ludwika Halickiego dyrektorem został mgr inż Wacław Mazurek, który funkcję tę pełnił do roku 1978.

W dniu 27 września 1969 r. odbył się Zjazd Absolwentów połączony z wręczeniem Szkole sztandaru ufundowanego przez uczniów i absolwentów za pieniądze wypracowane przez nich w różnych pracach społecznych. Od roku 1970 obok Technikum zostaje otwarta Zasadnicza Szkoła Rolnicza, a od września 1973 roku 3-letnie Technikum Rolnicze. Od dnia 01 września 1977 r. szkoła przyjmuje nazwę Zespołu Szkół Rolniczych w Klementowicach ze szkołami filialnymi w Janowcu, Markuszowie i w Jastkowie.
W tym samym roku zostali przyjęci uczniowie do klasy pierwszej Technikum Rolniczego o 5‑letnim okresie nauczania, a w 1979 roku utworzono Policealne Studium Rolnicze.

W latach 1979 – 1981 dyrektorami szkoły byli kolejno: inż. Jerzy Pardyka i mgr Lesław Dziwisińki. Od września 1981 r. do czerwca 1986 r. funkcje dyrektora Zespołu pełnił mgr inż. Jan Borys, który prowadził wielki plac budowy.
W 1983 roku rozpoczęto budowę dwóch bloków mieszkalnych, skrzydła internatu, kotłowni, oczyszczalni ścieków, garaży i warsztatów szkolnych. Zakupiono autokar.
Większość tych inwestycji została ukończona i oddana do użytku w latach 1987 – 88. Młodzież wprowadza się do nowego przestronnego skrzydła internatu. Nie brakuje chętnych na mieszkania. Przybywa nauczycieli i pracowników. Trwa porządkowanie resztek po barakach i urządzanie warsztatów. Od roku szkolnego 1986/87 funkcję dyrektora Zespołu pełni mgr Maria Stasiak.
W 1988 roku 15 października podczas uroczystości jubileuszowych Zespół Szkół otrzymuje imię Macieja Rataja - chłopskiego syna, nauczyciela, polityka i działacza ludowego. Ceremonii towarzyszy III Zjazd Absolwentów.
Od 1 stycznia 1990 r. do 31sierpnia 1992 r. kolejnym dyrektorem jest mgr inż. Franciszek Zaleski.
Przemiany społeczno-polityczne w kraju odbijają się głośnym echem w ZSR w Klementowicach. Od 1 września do 31 grudnia 1992 r. jedynym w historii szkoły dyrektorem komisarycznym jest mgr Agnieszka Maczuga.
Mgr inż. Maria Boruch zostaje pierwszym dyrektorem wyłonionym w drodze konkursu w styczniu 1993 r.
W początku lat 90-tych stary budynek szkoły jest już za ciasny. Blisko 400 uczniów i podział zajęć na grupy powoduje, że kolejno adoptowane zostają pomieszczenia w skrzydle internatu tzw. bloku B. W nowo tworzonej części dydaktycznej powstają piękne pracownie: komputerowe, techniki biurowej, wiejskiego gospodarstwa domowego, katechetyczna, oraz wspaniale rozbudowuje się biblioteka.

W roku 1997 pojawia się nowy kierunek kształcenia - technik agrobiznesu i w marcu 1997 r. placówka zmienia nazwę na Zespół Szkół Agrobiznesu.
W 1996 roku Zespół nawiązuje współpracę z ARiMR w Warszawie. Szkoła i gospodarstwo pomocnicze otrzymują znaczące środki finansowe na sprzęt komputerowy i rolniczy oraz na samochód do nauki jazdy FIAT UNO.
Od 1 września 1998 r. dyrektor mgr inż. Maria Jurek przygotowuje szkołę i internat do uczczenia jubileuszu 60-lecia i IV Zjazdu Koleżeńskiego. Placówka i jej otoczenie zmieniają wystrój. Przybywa komputerów, kopiarek, mebli, sprzętu sportowego i setek woluminów.
Uczestnicy Zjazdu 1 - 2 maja 1999 r. fundują pamiątkowa metaloplastykę oraz wyposażenie do pracowni przedsiębiorczości - zaplecze symulacyjne. Nadal bardzo dobrze rozwija się współpraca z ARiMR w Warszawie, JUNG w Puławach, WODR w Końskowoli oraz okolicznymi rolnikami - przedsiębiorcami, mieszkańcami wsi, gmin, małych miasteczek i lokalnym środowiskiem.
Od 1 stycznia 1999 r. organem prowadzącym dla Zespołu jest Starostwo Puławskie w Puławach. Zarząd Powiatu jest fundatorem dwóch bezobsługowych kotłowni gazowych dla naszej placówki i dla budynków mieszkalnych.
W latach 1999 - 2002 w wyniku realizacji reformy samorządowej (odłączona filia ZSR w Jastkowie) oraz wdrażania kolejnego etapu edukacji stan uczniów w Zespole Szkół zmniejszył się do 10 oddziałów. Mamy nadzieję, że wymagania Unii Europejskiej, powrót do zawodu technika agrobiznesu i nazwy szkoły tę sytuację zmienią.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu grupy  nauczycieli i rodziców od 1 września 2003 r. w Klementowicach zostaje utworzone Gimnazjum Niepubliczne z siedzibą w Zespole Szkół.
Niestety sytuacja ekonomiczna szkoły w latach 2003-2004 pogarsza się. Ubywa uczniów, rosną koszty utrzymania.
Od 1 września 2004 r. Zespół Szkół przejmuje w prowadzenie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Wspólna Szansa”. Szkoła wraca do nazwy Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach. Gimnazjum Niepubliczne zostaje również przekazane do prowadzenia przez Stowarzyszenie. W latach 2004 - 2005 funkcję dyrektora pełnił mgr Stanisław Widz – kierujący wcześniej oddziałem uczniów Gimnazjum Niepublicznego.

Zgromadzony przez blisko 70 lat majątek szkoły pozostaje nadal własnością Starostwa Powiatowego. Jedynie zostaje on zgodnie z umową „użyczony” Stowarzyszeniu na czas prowadzenia działalności edukacyjnej. Nowa sytuacja wymusza nowe warunki działania – podwyższenie pensum (22 godziny) i rezygnację z karty nauczyciela. Za zgromadzone z czynszów pieniądze wymieniono czZSA 1987 r.ęść okien w szkole i w internacie.
Staraniem Starostwa Powiatowego w Puławach, w 2005 r.  oddano do użytku szkoły bezobsługową oczyszczalnię ścieków.
Od połowy lutego 2006 roku dyrektorem ZSA zostaje mgr Zbigniew Turkowski. Przybywa klas gimnazjalnych, powstaje Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna dla Dorosłych. Trwają remonty dachów, dalsza wymiana okien i drzwi. Przybywa sprzętu: samochodów, komputerów, rzutników i woluminów. Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego odnosi sukcesy, a festyn – Święto Stowarzyszenia na stałe wpisuje się w działalność szkoły.
Doświadczona kadra, warunki lokalowe były podstawą do utworzenia w ZSA Liceum Ogólnokształcącego.
Potrzeby rynku skłoniły do utworzenia szkoły Policealnej dla Dorosłych i Techniku Uzupełniającego kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu
Sukcesywnie prowadzone są remonty pomieszczeń. Szkoła wzbogaciła się o dwie nowe pracownie komputerowe wyposażone w komputery Macintosh, pracownię multimedialną  oraz 2 nowoczesne multimedialne pracownie językowe zakupione z funduszy Rady Rodziców.

W 2008 r. zakupiono nową Toyotę do prowadzenia nauki jazdy oraz 28 osobowego busa do przewozu młodzieży. Przeprowadzono liczne kosztowne remonty: dachów na głównym budynku szkoły i sali gimnastycznej, budynku obory i innych pomieszczeniach gospodarczych. Wymieniono większość okien, przeprowadzono remont stołówki internackiej i szatni szkolnych. Rozpoczęto prace elewacyjne.  Na bieżąco unowocześniane jest wyposażenie sal lekcyjnych.
W ofercie edukacyjnej ZSA oprócz Gimnazjum i kierunku technik agrobiznesu pojawiają się Liceum Ogólnokształcące, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych oraz Szkoły Policealne dla Dorosłych (agrobiznes, rachunkowość, administracja). Dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Kurowie oraz pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych Stowarzyszenie "Wspólna Szansa" prowadzi również liczący kilkudziesięciu członków Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego. Organizowany każdego roku festyn "Święto Stowarzyszenia" przeszedł już do tradycji szkoły.

 Dyrektorzy – 19-stu, w tym 4 kobiety, zmieniają się co kilka lat. Znakomita większość z nich to długoletni nauczyciele naszej szkoły:

 • 1938 – 1945 inż. Eugeniusz Świeżyński – przedmioty rolnicze.
 • 1945 - 1947 inż. Eugeniusz Horodko – przedmioty rolnicze.
 • 1947 - inż. Łotocki - specjalista od hodowli.
 • 1947 - 1950 inż. Kazimierz Brzeziński - specjalista od hodowli.
 • 1950 - 1951 inż. Leon Jasielski – uprawy, botanika i zoologia.
 • 1951 - 1954 inż. Stanisław Fenert – przedmioty zawodowe.
 • 1954 - 1968 Ludwik Halicki – przedmioty zawodowe.
 • 1968 - pełniący obowiązki mgr Władysław Pitura - przedmioty ekonomiczne.
 • 1968 - 1978 mgr inż. Wacław Mazurek - przedmioty zawodowe.
 • 1979 - 1980 inż. Jerzy Pardyka - przedmioty rolnicze.
 • 1980 - 1981 mgr inż. Lesław Dziwisiński - przedmioty rolnicze.
 • 1981 - 1985 mgr inż. Jan Borys - mechanizacja rolnictwa.
 • 1985 - 11.12.1989 mgr Maria Stasiak – język polski.
 • 1990 - 1992 mgr inż. Franciszek Zaleski - przedmioty rolnicze.
 • 1.09 - 31.12.1992 mgr Agnieszka Maczuga - pełniąca obowiązki.
 • 1993 - 1998 mgr inż. Maria Boruch - rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji rolniczych.
 • 1998-2004 – mgr inż. Maria Jurek – przedmioty zawodowe
 • 2004- luty 2006 mgr Stanisław Widz – informatyka (2003-2004 – dyrektor Niepublicznego Gimnazjum)
 • 2006 – mgr Zbigniew Turkowski – matematyka, informatyka.

Klementowice 365
24-170 Kurów
Tel.: +48 81 8823002 begin_of_the_skype_highlighting +48 81 8823002 end_of_the_skype_highlighting
zsaklemwp.pl
 

HISTORIA SZKOŁY

Powstanie naszej szkoły wiąże się z rokiem 1922, kiedy to powstała roczna Szkoła Handlowo-Rolnicza w Irenie koło Dęblina. W 1938 r. przeniesiono szkołę do Klementowic jako Powiatową Szkołę Przysposobienia Rolniczego. Wtedy to bazę dydaktyczną stanowiły: budynek szkoły, dwa budynki mieszkalne dla nauczycieli i pracowników, chlewnia i obora oraz gospodarstwo o powierzchni 30 ha. Pozwalało to na właściwe przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczniów, dawało im podstawy do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz pracy społecznej na wsi. Wybuch II wojny światowej doprowadził do przerwy w zajęciach szkolnych od września 1939 do maja 1940 roku. Zajęcia zostały wznowione za zgodą władz niemieckich, które zezwoliły na nauczanie przedmiotów zawodowych. Jednak nauczyciele z narażeniem życia nauczali również literatury, historii, geografii, a także przybliżali młodzieży sytuacje mające miejsce w Polsce i na świecie w czasie okupacji. Po wyzwoleniu szkoła kilkakrotnie zmieniała swój profil i nazwę. Do 1947 r. była to 2-letnia Szkoła Rolniczo-Hodowlana, a następnie 3-letnie Gimnazjum Rolnicze. W 1948 r. powstało tu Liceum Rolniczo-Spółdzielcze, a w 1950 Technikum Rachunkowości Rolnej. Lata pięćdziesiąte - to okres rozkwitu naszej szkoły. Liczba kandydatów przekraczała wtedy wielokrotnie liczbę miejsc, zaszła więc potrzeba tworzenia klas równoległych. Obok technikum dziennego rozwinął się Wydział Kształcenia Zaocznego pod kierunkie mgr Władysława Pitury. W 1966 roku oddano do użytku internat położony w bliskim sąsiedztwie ze szkołą, a rok później również salę gimnastyczną.
Dzień 27 września 1969 r. był dniem pierwszego zjazdu absolwentów, który połączony został z uroczystością wręczenia szkole sztandaru ufundowanego przez uczniów i absolwentów za pieniądze wypracowane przez nich w różnych pracach społecznych.
W 1970 roku otwarto Zasadniczą Szkołę Rolniczą, a trzy lata później także 3-letnie Technikum Rolnicze.
Od dnia 1 września 1977 r. szkoła przyjęła nazwę Zespołu Szkół Rolniczych w Klementowicach z filiami w Janowcu, Markuszowie i Jastkowie. W tym samym roku przyjęci zostali uczniowie do klasy I Technikum Rolniczego o 5-letnim okresie nauczania, a w 1979 r. utworzono Policealne Studium Rolnicze. W 1983 r. rozpoczęto budowę skrzydła internatu, dwóch bloków mieszkalnych, kotłowni, oczyszczalni ścieków, garaży i warsztatów szkolnych. Prace ukończono i oddano do użytku na przełomie lat 1987/88. 15 października 1988 r. nadano szkole patrona- Macieja Rataja, uroczystość tę połączono z III Zjazdem Absolwentów.
W dniu 3 marca 1997 r. nadano nową nazwę naszej szkole, odtąd nazywa się Zespołem Szkół Agrobiznesu w Klementowicach.
Od 1 września 2004 r. szkoła prowadzona jest przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Wspólna Szansa" z siedzibą w Klementowicach. Staraniem Starostwa Powiatowego w Puławach, w 2005 r.  oddano do użytku szkoły bezobsługową oczyszczalnię ścieków. Sukcesywnie prowadzone są remonty pomieszczeń. Szkoła wzbogaciła się o 2 nowe pracownie komputerowe wyposażone w komputery
Macintosh, pracownię multimedialną  oraz 2 nowoczesne multimedialne pracownie językowe zzakupione z funduszy Rady Rodziców.
W 2008 r. zakupiono nową Toyotę do prowadzenia nauki jazdy oraz 28 osobowego busa do przewozu młodzieży.
Na bieżąco unowocześniane jest wyposażenie sal lekcyjnych.

LINKI

Kuratorium Lublin.

Archiw. str. szkoły.

Lubelski Ośrodek  Doradztwa Rolniczego

Str. o Klementowicach


Gościmy

Odwiedza nas 266 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
1635804
JSN Decor is designed by JoomlaShine.com