Spis treści

STATUT I INNE DOKUMENTY

Rok szkolny 2019/2020

 

Rok szkolny 2018/2019

 

Rok szkolny 2017/2018

 

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2015/2016

 

Rok szkolny 2014/2015

 Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2012/2013

 

Rok szkolny 2011/2012


Rok szkolny 2010/2011

 

Realizacja projektu "Nasza Szkoła" 2007 r. - Program rozwoju szkoły

 

Rozporządzenia


 Wniosek Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Programy nauczania

 

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w zasadach dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania (art. 22a ustawy o systemie oświaty). W myśl tej ustawy zaproponowany przez nauczyciela program nauczania dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości  podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach albo w profilach kształcenia ogólnozawodowego – także całości podstawy programowej kształcenia w zawodzie albo podstawy programowej kształcenia w profilu kształcenia ogólnozawodowego.

Obecnie trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników, oraz cofania dopuszczenia, które będzie określało szczegółowe warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły. Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony na stronie

 

 Wniosek Szkolny Zestaw Podręczników

 

Podręczniki

Zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) podręcznik wybiera nauczyciel spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w klasach I szkoły podstawowej i klasach I gimnazjum począwszy od roku szkolnego 2009/2010 będą mogły być stosowane wyłącznie nowe podręczniki, zgodne z tą podstawą programową.

 

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, zgodnych z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, oraz podręczników, w przypadku których trwa jeszcze procedura dopuszczenia do użytku szkolnego jest dostępny na stronie internetowej MEN: Nowe podręczniki

Wykaz podręczników dla klas, w których będzie realizowana dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jest prowadzony odrębnie.
Podręczniki wspomagające edukację, tzw. podręczniki pomocnicze przeznaczone do wychowania przedszkolnego nie podlegają procedurze dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730)

Gościmy

Odwiedza nas 156 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
1454556
JSN Decor is designed by JoomlaShine.com